Neu im Digitalen Katalog: Anstocks Objekte aus Byzanz

Neu im Digitalen Katalog: Anstocks Objekte aus Byzanz